12 lutego 2017

Regulamin konkursu Super Klasa 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem zostaje wprowadzony przez Samorząd Uczniowski konkurs pt. „Super Klasa”. Jest on przeznaczony dla I i II klas naszej szkoły.

Cele konkursu:

 • Zintegrowanie zespołów klasowych.
 • Osiąganie lepszych wyników w nauce.
 • Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
 • Aktywny udział w życiu szkoły.
 • Promowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży.
 • Wsparcie wychowawcze w poszczególnych zespołach klasowych.

 

Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.11.2016r., a kończy 21.06.2017r. Na zakończenie każdego  semestru nastąpi podsumowanie punktów uzyskanych przez klasy w konkursie.

 

Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która uzyska największą ilość punktów w ciągu roku szkolnego. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez całą klasę.
W celu przeprowadzenia konkursu oraz kontroli prawidłowego jego przebiegu powołana zostaje komisja złożona z przedstawicieli uczniów należących do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący klas są zobowiązani do przekazywania w ostatni piątek każdego miesiąca, do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego informacji na temat wewnętrznych osiągnięć klasy, udziału uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach oraz akcjach przeprowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

 

Nagrodami w konkursie są nagroda finansowa, puchar oraz tytuł Super Klasy.

Tytuł i puchar Super Klasy zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu. Uczniowie będą na bieżąco informowani o zmianach w regulaminie. Do programu konkursu mogą być wprowadzane nowe elementy (kryteria), za które klasy będą otrzymywać punkty. Jedyną zasadą, którą należy przestrzegać przy wprowadzaniu zmian to zasada równości, sprawiedliwości i poszanowania godności.
W ciągu roku zbierane są punkty, zgodnie z kryteriami wyżej wymienionymi, w następujących kategoriach:

 •     Średnia ocen;
 •     Frekwencja;
 •     Zachowanie;
 •     Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (po I i II semestrze);
 •     Udział w konkursach;
 •     Udział w zawodach sportowych;
 •     Udział w akcjach: imprezy kulturalne,akademie i uroczystości szkolne;
 •     Czytelnictwo.

 

Średnia ocen klasy

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen klasy w pierwszym semestrze i na koniec roku (z danych zawartych w dzienniku w podsumowaniu semestru oraz roku). Klasa; która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 8 punktów; za miejsce drugie – 6 punktów; za miejsce trzecie – 4 punktów.

 

Frekwencja

75 – 80 %              – 5 p.

85 – 90 %              – 10 p.

91 – 95 %              – 20 p.

96 % i więcej        – 30 p.

Każdy uczeń klasy dodatkowo otrzymuje + 5 p. za 100% frekwencję.

 

Zachowanie

ocena wzorowa – 3 p. każdy uczeń

ocena bardzo dobra – 2 p. każdy uczeń

ocena dobra – 1 p. każdy uczeń

Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (po I i II semestrze):  0-6 p.

 • przygotowanie do lekcji;
 • aktywność w trakcie lekcji;
 • dyscyplina i porządek na lekcjach;
 • wypełnianieobowiązkówszkolnych;
 • kulturaosobistauczniów.

 

Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach

 

 • na szczeblu szkolnym: +5 p.
  Za zajęcie miejsc: I; II; III: +5 p. (osoba)
 • na szczeblu powiatowym/rejonowym: + 10 p.
  Za zajęcie 1- 3 miejsca: +10 p.(osoba)
 • na szczeblu ogólnopolskim: + 20 p.
  Za zajęcie 1-3 miejsca: + 20 p. (osoba)
 • Wyróżnienie: 4 p.

 

Udział w zawodach sportowych

 1. na szczeblu szkolnym: +5 p.

Za zajęcie miejsc: I; II; III: +5 p. (osoba)

 

 1. na szczeblu powiatowym/rejonowym: + 10 p.

Za zajęcie 1- 3 miejsca: +10 p.(osoba)

 

 1. na szczeblu ogólnopolskim: + 20 p.

Za zajęcie 1-3 miejsca: + 20 p. (osoba)

 

Wyróżnienie: 4 p.

 

Aktywny udział w:

 • imprezach kulturalnych: + 5 p.
 • akademiach i uroczystościach szkolnych: + 5 p. (osoba).

 

Czytelnictwo 

Klasa otrzymuje 8 p. za pierwsze miejsce;4  p. za drugie miejsce;4 p. za trzecie miejsce.

Mamy  nadzieję; że konkurs będzie inspiracją do systematycznej pracy, kreatywności i wspaniałej zabawy dla wszystkich zespołów klasowych. Życzymy wychowawcom i uczniom wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań.

 

POWODZENIA !